Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Medinovis Nederland

Artikel 1 Definities en Toepasselijkheid
1.1
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Medinovis: Medinovis Nederland EZ, kantoorhoudend aan de Ambachtsweg 4A bis, 3953 BZ Maarsbergen. Ingeschreven bij de KvK Utrecht onder nummer 30229544.
Onder wederpartij wordt verstaan iedere natuurlijke persoon, instelling, maatschap, besloten vennootschap of andere rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Medinovis, respectievelijk een order plaatst bij Medinovis.

1.2
Het bepaalde in deze voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en leveranties van Medinovis Nederland , hierna te noemen Medinovis, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.3
De wederpartij met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden een overeenkomst werd aangegaan verklaart zich hiermee akkoord, dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op vervolgbestellingen, en/of nieuwe met Medinovis te sluiten overeenkomsten.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
2.1
De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Medinovis. Medinovis wijst de toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij uitdrukkelijk van de hand.

2.2
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk indien Medinovis deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3 Monsters
3.1
Indien aan de wederpartij monsters ter beschikking worden gesteld is wederpartij niet gerechtigd die te verkopen dan wel voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor zij zijn verstrekt.

Artikel 4 Prijzen
4.1
Alle door Medinovis opgegeven prijzen worden gefactureerd op basis van de op het tijdstip van de aanbieding geldende prijzen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, luiden alle genoemde prijzen altijd exclusief BTW.

4.2
Alle aanbiedingen, offertes en prijslijsten zijn geheel vrijblijvend. Eerdere aanbiedingen worden geacht herroepen te zijn na het uitbrengen van een nieuwe aanbieding.

4.3
Voor in Nederland gevestigde afnemers geldt een minimale orderwaarde van € 250.00

4.4
Voor buiten Nederland gevestigde afnemers geldt een minimale orderwaarde van € 750,00. De levering van goederen aan buiten Nederland gevestigde afnemers geschiedt in dat geval ex works.

4.5
De emballage, waaronder in ieder geval wordt begrepen plastic containers, pallets en kratten, blijft het eigendom van Medinovis. De hiervoor aan de wederpartij in rekening gebrachte bedragen hebben het karakter van een waarborgsom. Indien de terugontvangen emballage zich in goede staat bevindt en nog voorzien is van de door Medinovis aangebrachte merken, etiketten en opschriften, zal Medinovis de hiervoor aan de wederpartij in rekening gebrachte bedragen terugbetalen, eventueel onder aftrek van een slijtagevergoeding.

4.6
Indien de wederpartij de emballage niet binnen uiterlijk zes maanden na de aflevering retourneert, zal hiervoor een huurprijs in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Betaling
5.1
Betaling dient te geschieden bij aflevering en/of uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2
Indien binnen de in artikel 5.1 genoemde termijn betaling niet heeft plaatsgevonden wordt, onverminderd de overige rechten van Medinovis in dat geval, vanaf 30 dagen na de vervaldatum over het verschuldigde bedrag een rente in rekening gebracht van 3% boven de alsdan geldende herfinancieringrente zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank verhoogd met de toeslag op de debetrente zoals door banken in rekening gebracht en komen alle aan de inning verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij, met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag.

5.3
In geval van niet tijdige betaling heeft Medinovis het recht de uitvoering van alle opdrachten en bestellingen van de wederpartij op te schorten totdat volledige betaling van het verschuldigde bedrag heeft plaatsgevonden, onverminderd haar recht op ontbinding op grond van het bepaalde in artikel 11.

5.4
Medinovis behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de wederpartij of uit hoofde van andere zakelijke reden voor de levering een vooruitbetaling of het stellen van zekerheid te verlangen. Indien de verlangde vooruitbetaling uitblijft en/of de verlangde zekerheid niet tot genoegen van Medinovis wordt verschaft, behoudt Medinovis zich het recht voor de levering op te schorten of te weigeren.

Artikel 6 Levering
6.1
De levering van de goederen geschiedt in Nederland franco afleveradres wederpartij, met inachtneming van de minimale orderwaarde, als vermeld in art. 4.3 Op orders met een waarde minder dan vermeld in art. 4.3 worden verzend- en administratiekosten berekend. Medinovis behoudt zich het recht voor om zelf de wijze van transport en de verpakking te bepalen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

6.2
Medinovis is bevoegd een bestelling of opdracht in zijn geheel dan wel in gedeelten af te leveren. Deelleveringen kunnen afzonderlijk aan de wederpartij worden gefactureerd. De leveringstermijn van de goederen zal steeds door Medinovis bij benadering worden opgegeven. Eenmaal afgeleverde goederen zijn vanaf het moment van aflevering volledig voor risico van de wederpartij, daaronder begrepen het risico van schade, tenietgaan of achteruitgang door bijvoorbeeld brand, waterschade, ontvreemding, vernieling e.d.

6.3
Indien Medinovis niet in staat is binnen de leveringstermijn te leveren zal zij de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

6.4
Overschrijding van de leveringstermijn geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, noch het recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij expliciet schriftelijk een uiterste leveringstermijn is overeengekomen.

6.5
De wederpartij is verplicht het geleverde onmiddellijk na ontvangst te controleren op eventuele zichtbare tekorten en/of beschadigingen.

6.6
Indien de wederpartij Medinovis verzoekt een speciale bestelling of opdracht van verpakkingsmaterialen of met naam bedrukte producten voor haar te verrichten, aanvaardt de wederpartij een afwijking van 10% in het door haar bestelde volume.

6.7
In geval de wederpartij Medinovis uitdrukkelijk verzoekt om goederen in haar magazijn te reserveren, worden deze goederen geacht te zijn geleverd op het moment van reservering door de wederpartij.

Artikel 7 Eigendom / Risico-overgang
7.1
Bij gebrek aan volledige betaling van de prijs van de gekochte goederen met inbegrip van de eventuele rente en kosten en/of andere eventueel nog verschuldigde bedragen op de vervaldag, kan de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden worden indien de wederpartij niet binnen 30 dagen na voorafgaande ingebrekestelling aan haar verplichtingen heeft voldaan.

7.2
De eigendom van de geleverde goederen gaat eerst over op de wederpartij nadat volledige betaling van de prijs van de goederen, eventueel vermeerderd met rente en kosten en eventueel andere nog verschuldigde bedragen, heeft plaatsgevonden.
16.2

7.3
Niettemin draagt de koper het risico van verlies of vernietiging van de goederen, zodra de koopovereenkomst tot stand gekomen is.

Artikel 8 Reclame
8.1
Reclames dienen uiterlijk binnen acht werkdagen na de datum van ontvangst schriftelijk ter kennis van Medinovis te worden gebracht. Na het verstrijken van voornoemde termijn is het uitoefenen van het recht van reclame niet meer mogelijk.

8.2
Gebreken in een deel van de levering geven de wederpartij niet het recht de gehele levering te weigeren.

8.3
Reclame kan geen reden zijn voor opschorting van de betalingsverplichting van de wederpartij.

8.4
Indien de reclame gegrond wordt bevonden is Medinovis verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen respectievelijk te repareren.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1
De wederpartij is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde goederen strikt in acht te nemen en zodanige maatregelen te nemen dat eventuele schade aan geleverde goederen zoveel mogelijk wordt beperkt.

9.2
Ter zake van de door Medinovis verkochte en geleverde goederen afkomstig van derden, draagt Medinovis geen enkele aansprakelijkheid, tenzij de wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Medinovis.

9.3
De aansprakelijkheid van Medinovis jegens de wederpartij is echter steeds beperkt tot ten hoogste het gefactureerde bedrag per order.

Artikel 10 Overmacht
10.1
In geval van overmacht heeft Medinovis het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat de wederpartij uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Indien zich een geval van overmacht voordoet zal Medinovis de wederpartij daarvan onverwijld in kennis stellen.

10.2
Onder overmacht wordt begrepen iedere van de wil der partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Medinovis kan worden gevergd.

Artikel 11 Tussentijdse beëindiging
11.1
Medinovis is bevoegd de overeenkomst tussentijds te beëindigen indien:
-de wederpartij in gebreke is en na ingebrekestelling haar verplichtingen verzuimt na te komen;
-de wederpartij in staat van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie verkeert of anderszins de beschikkingsmacht over zijn of haar vermogen of een gedeelte daarvan heeft verloren.

11.2
In geval van ontbinding als bedoeld in artikel 11.1 is de wederpartij aansprakelijk voor de door Medinovis geleden en of te lijden schade en de door haar gemaakte kosten, die de wederpartij steeds gehouden is te vergoeden.

Artikel 12 Hardheidsclausule
12.1
Indien de omstandigheden waarvan partijen bij het sluiten van de overeenkomst zijn uitgegaan zich tijdens de looptijd van de overeenkomst zodanig wijzigen dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.

Artikel 13 Retourzendingen
13.1
Het is de wederpartij niet toegestaan de door Medinovis geleverde goederen te retourneren, tenzij:
a. door Medinovis een fout is gemaakt bij de verwerking en/of levering van een order;
b. sprake is van een kwaliteitsgebrek van een geleverd artikel of de verpakking daarvan;
c de producent of importeur een vergoedingsregeling hanteert voor (bijna) vervallen artikelen, die op Medinovis én de wederpartij van toepassing is.

De in dit artikel sub c bedoelde vergoedingsregeling is in geen enkel geval van toepassing op:
- speciaal voor de afnemer bestelde of geproduceerde ( custom-made ) goederen;
- gesteriliseerde medische hulpmiddelen die niet in hun originele omverpakking zitten;
- gesteriliseerde medische hulpmiddelen met een verloopdatum van minder dan 12 maanden

13.2
De wederpartij dient de te retourneren goederen vooraf bij Medinovis aan te melden. Bij het retourneren van goederen dienen zowel het ordernummer als orderdatum vermeld te zijn. Te retourneren goederen dienen binnen acht dagen na levering in het bezit te zijn gesteld van Medinovis. Medinovis zal onterechte retourzendingen noch vernietigen noch crediteren, doch aan de wederpartij retourneren.

Artikel 14 Intellectuele eigendomsrechten
14.1
De wederpartij verplicht zich de intellectuele eigendomsrechten die op de geleverde producten inclusief de daarbij behorende documenten, programmatuur e.d. rusten, te eerbiedigen en op geen enkele wijze inbreuk te plegen op deze intellectuele eigendomsrechten.

14.2
De wederpartij verkrijgt van Medinovis voor de in opdracht van hem/haar door Medinovis gemaakte producten een licentie tot gebruik overeenkomstig de bestemming zoals die bij de opdracht is overeengekomen. Indien hierover niets is overeengekomen, dan omvat de licentie het eerste gebruik en voor zover van toepassing de eerste oplage.

14.3
Indien de wederpartij het ontwerp voor een ander doel wenst te gebruiken dan in de opdrachtbevestiging is omschreven, dient de wederpartij hiervoor uitdrukkelijk toestemming te verkrijgen van Medinovis.

14.4
Medinovis is in geen geval aansprakelijk wanneer een door haar, in opdracht van de wederpartij, gemaakt product inbreuk pleegt op enig auteursrecht, uitsluitend recht op tekening of model, of octrooirecht van derden.

Artikel 15 Geschillen
15.1
Op alle met Medinovis gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen naar aanleiding van enige overeenkomst tussen Medinovis en de wederpartij die niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Medinovis zijn gedeponeerd bij de KvK Utrecht onder nummer 30229544.